С цел по-добро потребителско преживяване този сайт използва технологията бисквитки.

088 568 8556

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта е неразделна част от Условията за ползване на Сайта. В случай, че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате Сайта и нашите услуги. „СОФИЯ БИЛДИНГ ЕСТЕЙТ” EOOД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, жк „Дружба 2” бл. 282, вх.Е, Магазин 19 вписано в ТРРЮНЦ при АВ с ЕИК 203718869, с уеб сайт www.sbe.bg (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. Дружеството изисква, съхранява и обработва лични данни на Клиенти, желаещи да използват неговите услуги, както и лични данни на ползватели на сайта (Потребители), общо наричани „Субекти на данни“. Личните данни се изискват за целите на обслужването и изпълнение на договорните отношения както и за маркетингово и информационно обслужване в т.ч разпращане на информация за имоти, текущи и нови предложения, акции и бюлетини свързани с дейността на фирмата. Ако не желаете да предоставите посочените по-долу Ваши лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Политика, и в такъв случай не можете да ползвате нашите услуги. 1. Лица, за които дружеството съхранява и обработва данни 1.1. Във връзка с предоставяните Услуги, дружеството обработва информация относно следните Субекти на данни: а/ Потребители - ползватели на Сайта; б/ Потребители - отправили запитвания чрез обаждане на телефон, ползване на контактна форма на сайта, с писмо, изпратено по електронна поща или на хартиен носител; в/ Във връзка с кореспонденция с потребители/клиенти, изпратили писмо по електронна поща или на хартиен носител; г/ Клиенти, желаещи да ползват услуги, както и такива, които вече ползват нашите услуги; д/ Членове на семейството и други роднини на клиенти – само в случай, че сделка, по която Дружеството е посредник участват такива лица. 1.2. Във връзка с дейността си, Дружеството събира и обработва лични данни и на други категории физически лица: - Изпълнители на услуги за Дружеството; - Партньори на Дружеството; - Работници, служители, сътрудници и консултанти на Дружеството; - представители по закон и пълномощници на юридически лица, които са в договорни отношения с Дружеството. 2. Информация, която ни предоставяте Вие като Потребител или Клиент 2.1. Вие можете влезете в контакт с нас и да използвате услугите, предоставяни чрез Сайта или по друг начин от Дружеството, като използвате формите за контакт, електронните адреси, лични срещи със сътрудници и представители на Дружеството, но след като ни предоставите най-малко следните лични данни: име, телефонен номер, имейл адрес. Без този минимален обем от данни за Вас не можем да водим кореспонденция и не можем да Ви бъдем полезни. 2.2. Нашето дружество съхранява и обработва информация за лични данни, постъпила чрез формите за контакт в сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща или на друг носител. 2.3. Нашето дружество ще изпраща на Вашия електронен адрес (e-mail), информация, съответна на Вашето търсене. Вие можете да заявите, че не желаете да получавате повече съобщения, като натисне бутона за прекратяване, който е достъпен във всяко получено електронно съобщение, или като се обадите на посочения телефон за контакт: +359 885 688 556 всеки работен ден от 09 до 18 часа, e-mail: akorudova@sbe.bg или като използвате форма за контакт, находяща се на сайта. 2.4. Във връзка с функционалните възможности на сайта, Дружеството съхранява информация за т. нар. Cookie или "бисквитки". 3. Цели, за които обработваме лични данни Дружеството ни събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел: а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни и маркетингови услуги; б/ сключване на договори за покупко-продажба на имот; в/ провеждане на огледи на недвижими имоти, предоставяне на информация за недвижими имоти, при което по правило следва да се подписват : • Поръчка - Протокол за оглед на недвижим имот • Протокол за предоставяне на информация г/ сключване на предварителни договори за покупко-продажба на имоти, други договори и споразумения ; д/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; е/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация, а също във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи. 4. Информацията, която обработваме и съхраняваме 4.1. Във връзка с извършване на дейността си, Дружеството ни събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели сътрудниците ни въвеждат в базата ни данни информация, подадена от Потребителите, както следва: а/ при търсене на имот: име, телефон, e-mail, разполагаема сума (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот; б/ при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота; в/ при сключване на Договори (за посредничество, предварителни договори за покупко-продажба на имот, за депозит, гаранция, разни споразумения и др.) провеждане на огледи и предоставяне на информация за недвижими имоти: имена, телефон, e-mail, постоянен адрес, адрес за контакт, гражданство, език за контакт, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане (за лицата без ЕГН и ЛНЧ); г/ при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e- mail за връзка, биографични данни; д/ за целите на завеждащ отдел „личен състав“ и счетоводството: имена, телефон, e-mail, постоянен адрес, адрес за контакт, гражданство, език за контакт, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане (за лицата без ЕГН и ЛНЧ), данни за документа за самоличност (вид, номер, дата и орган на издаване, срок на валидност). 4.2. По правило ние не събираме и не съхраняваме чувствителни лични данни, които: а/ разкриват расов или етнически произход; б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Само по изключение, ако особеностите на сделката налагат това, може да бъдат поискани такива данни, например при търсене и закупуване на жилище за инвалид с определени специфични потребности. 5. Сигурност Ние се грижим за конфиденциалността на информацията, която получаваме в процес на работа. Достъпът до тази информация е ограничен, поддържаме политики и процедури, гарантиращи опазването на личните данни от злоупотреба. 6. Използване на събраната информация Предоставената ни информация използваме само във връзка с дейността ни и с цел обслужване на нашите клиенти – за извършване на желаните сделки с недвижими имоти. 7. Срокове за съхранение на информация и лични данни а/ Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес - съхраняват се без определен срок, до получаване на искане от Вас за тяхното изтриване/блокиране. б/ съобщения за налични имоти, съответни на Вашето търсене - до получаване на съобщение от Вас, че търсенето Ви вече не е актуално и не желаете да получавате повече съобщения. Вие можете по всяко време да заявите, че не желаете да получавате повече съобщения от нас, като попълните съответната информационна форма, налична на сайта. в/ "Бисквитки" – докато заявите, че желаете изтриването им или до 6 месеца от последното ползване на сайта ни г/ Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 5 години от разрешаване на въпроса д/ Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа - до изтичане на срока за наемане на съответния персонал, освен ако лицето е наето. е/ Договори във връзка с дейността, включително Договори за посредничество - до 5 години от датата, на която договора е изпълнен от двете страни. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство. При данни за наличие на спорни въпроси, по принцип данните се запазват до окончателно приключване на преписката, спора или съдебното дело. 8. На кого предоставяме информация Ние не предоставяме информация, представляваща лични данни на потребителите, на трети лица, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случаи, в които това е задължително. Описания на имоти, предложени за продажба или даване под наем се предоставят на трети лица с цел намиране на клиенти, при което личните данни се заличават до момента на подписване на договор. 9. Вашите права по отношение на личните данни, които сте ни предоставили Вие, като субект на лични данни имате следните права във връзка с личните Ви данни към Дружеството като администратор на лични данни: • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да информация за вида и обема на съхраняваните при нас Ваши лични данни и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка. ; • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна, неточна или променена информация за Вас. • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим съхранението или обработката им, освен ако изтриването не създава прекомерни трудности за нас. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка. • Възражение срещу обработка: в случаите, в които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка. • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване. • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с посоченото по-долу лице за контакт във връзка със защитата на личните данни. При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи. • Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, която е българският регулаторен орган по защита на данните. • Право да оттеглите съгласието си В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с посоченото по-долу лице за контакт във връзка със защитата на личните данни. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно. Длъжностно лице по защита на данните Нашите основни дейности не се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. С оглед това обстоятелство нямаме задължение за назначаване на длъжностно лице по защита на данните. Промени на този информационен бюлетин Запазваме си правото да променяме и актуализираме този информационен бюлетин по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени. 10. Информация за логове, "бисквитки" и интернет маяци 10.1. Сайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Сайтътт е добре поддържан и за да гарантираме по- добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. 10.2. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. 10.3. Винаги, когато използвате Сайта, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това. Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели: функционалността на Сайта. Бисквитките се съхраняват в съответствие с международните стандарти. 10.4. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. 10.5. Можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. 11. Социални медии и платформи 11.1. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние нямаме контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи. 11.2. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от нас за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. Дружеството ни не дава никакви гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на такива трети страни. 12. Защита на личната неприкосновеност на деца Лични данни за лица се събират и обработват единствено в случай на участие на дете в сделка – само доколкото е необходимо за подготовката и извършването на самата сделка. 13. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни 13.1. Ние се задължаваме да спазваме и прилагаме мерките за защита на личните данни , за конфиденциалност и защитеност на всяка информация, получена от Вас - непрекъснато, като част от своята дейност. 13.2. При необходимост можем да променим вътрешните си Правила за защита на личните данни. При промяна, информацията ще бъде оповестена по подходящ начин и на сайта ни. 14. КОНТАКТНО ЛИЦЕ във връзка със защита на личните данни Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към нас на адрес: гр. София, район Искър, жк „Дружба 2” бл. 282, вх.Е, Магазин 19, e-mail: akorudova@sbe.bg